Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

I Lantbruk- entreprenad är praktiska övningar en förutsättning för att du ska lyckas med din utbildning. Dessa får du både på skolan och ute i näringslivet hos olika företagare som APL (Arbetsplatsförlagt lärande). Under din gymnasietid kommer du att ha runt 25 veckors APL. Dessa praktikperioder är en viktig del av utbildningen och till för att du ska få inblick i hur branschen och arbetslivet fungerar. De ger dig också möjlighet att knyta kontakter inför framtiden. Här har du stor möjlighet att själv välja vilken typ av praktikplats du vill ha. APL gör du både på lantbruksföretag och på entreprenadföretag.

Goda kontakter i branschen

För att säkerställa att våra elever får praktisk erfarenhet av respektive bransch har skolan ett mångårigt och väl fungerande nätverk av praktikplatser. Skolan har tecknat samarbetsavtal med ett 50-tal gårdar som tar emot praktikanter från skolan. Samarbetsavtalen innebär att skolan och företagen har kommit överens om att företagaren genomgår handledarutbildning för att få kunskap och kännedom om vad våra elever har lärt sig på skolan, vilka moment eleverna ska genomföra på praktiken, hur dessa moment ska redovisas tillbaka till skolan och hur företagaren ska agera utifall praktiken inte skulle fungera för någon elev. De undertecknade avtalen garanterar också att skolan har besiktigat praktikplatsen utifrån arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för eleverna.

Vid sidan av de gårdar som skolan har undertecknade samarbetsavtal med har vi nätverk med ytterligare ett hundratal gårdar, i Sverige och i andra länder, som vi regelbundet använder som praktikgårdar för våra elever. På entreprenadsidan har vi sedan många år goda kontakter med företagare i branschen som tar emot våra elever för entreprenadpraktik.