Information angående Covid-19

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att undvika större samlingar arbetar vi på skolan med följande förebyggande åtgärder:

 • Förlägga verksamhet utomhus i möjligaste mån.
 • Tillgång till handsprit i alla klassrum.
 • Uppmana elever att om möjligt vistas ute på raster och att tänka på att inte umgås allt för nära med kamrater.
 • Information och samtal om pandemin.
 • Ökat avstånd mellan sittplatser i matsal och andra utrymmen.
 • Vi har infört olika matsalstider för eleverna för att hålla nere antalet personer som äter samtidigt.
 • Uppdaterat eleverna hur digital undervisning fungerar om direktiv om detta kommer från Regeringen under terminen.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/verksamheter/information-till-skola-och-forskola-om-den-nya-sjukdomen-covid-19/forebyggande-atgarder-for-gymnasieskolan/

En allmänt förbyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Tänk också på handhygien. Vi hänvisar till Folkhälsomyndighetens rekommendationer för god handhygien. Se videoklippet nedan:

Om eleven har ett eller flera av följande symptom, snuva, torrhosta, feber, andningsbesvär gäller följande:

 • Eleven som bor på vårt internat ska stanna på rummet. Elev som bor hemma stannar hemma och ska inte komma till skolan.
 • Kontakta vårdnadshavare som ringer 0493-142 00 för sjukanmälan. Var tydlig med att meddela elevens symtom.
 • Befinner sig eleven på internatet kontaktar någon från skolan eleven och vårdnadshavaren.
 • Elev med symptom enligt ovan får inte åka hem med kommunala färdmedel. Vårdnadshavare måste hämta elev omgående.
 • Skolan uppmanar elev att testa sig för Covid-19 om symptomen kvarstår efter 24 timmar. Logga in på 1177.se i den region där eleven är skriven och läs om hur och var test för Covid-19 genomförs. Det kan skilja sig mellan olika regioner hur testerna ska genomföras men de är GRATIS i alla regioner. Skolan uppmanar alla, både personal och elever, att testa sig för Covid-19 om symtom kvarstår efter 24 timmar. Skolan är vår gemensamma arbetsmiljö och vi vill inte få en klusterspridning i skolmiljön. Skulle vi få det kommer skolan att stänga och undervisningen bedrivas på distans.
 • Elev/personal är välkommen tillbaka till skolan när eleven är testad för Covid-19 och har fått ett negativt besked på testet samt känner sig frisk igen.
 • Elev som har symptom och som är hemma i väntan på provsvar kontaktar respektive lärare för att få information om vad eleven kan arbeta med under tiden eleven är hemma. I de allra flesta fall har läraren en planering för kommande lektioner som eleven kommer åt hemifrån via sin Chromebook och Google Classroom.
 • Personal som har symtom och som är hemma i väntan på provsvar genomför sina lektioner i teoretiska ämnen/moment via Google Meet. Det innebär att eleverna kan finnas på skolan eller hemma och undervisningen genomförs digitalt.
 • Som skola räknar vi med att läsåret 20/21 kommer att bli annorlunda och att undervisningen kommer att variera mellan att genomföras i skolan och ibland digitalt.
 • Världsläget är unikt och nytt för oss alla. Vi måste hjälpas åt, tvätta händerna och hålla fysiskt avstånd så gott vi kan.

Sofie Alvarsson

Rektor Gamlebygymnasiet