25/2: Beslut angående fjärrundervisning för Gamlebygymnasiet

Idag torsdag 25 februari har huvudmannen tillsammans med rektor för Gamlebygymnasiet efter samråd med smittskyddet inom region Kalmar Län fattat beslut om fortsatt växelvis fjärr- och närundervisning enligt tidigare beslut för veckorna 9-13.


Information

Närundervisning på plats på skolan vecka 9-13 för årskurs 2 samt för EN18, BA18 och TD18. BA18 och EN18 går ut på APL vecka 12.

Distansundervisning under samma period för årskurs 1.

Besked om studier för DSV18/NV18 vecka 11 meddelas via klassamordnare senast vecka 9.

Det finns en oro att smittspridning kommer att öka efter sportlovet i kombination med förekomst av det muterade brittiska coronaviruset. Skolledningen och smittskyddet vill därför betona vikten av att hålla distans i alla situationer i skolan och på fritiden. Tänk på det extra i matsalen och på internatet. Respektera skyltar om begräsning av antal personer i vissa lokaler, avståndsmarkeringar på golvet in i matsalen och följ personalens anvisningar och uppmaningar om att hålla avstånd. Om vi hjälps åt kan vi tillsammans se till att hålla skolan öppen i så stor utsträckning som möjlig.

Vi vill också uppmana alla att fortsätta med provtagning för Covid-19 om man känner symptom. Kom inte till internatet eller skolan om du känner minsta förkylningssymptom. Bor du på internatet måste du omgående åka hem om du upplever dig sjuk i förkylningssymptom.

Vi får alla vara beredda på att detta beslut med kort varsel kan komma att ändras beroende på hur smittspridningen utvecklar sig i samhället.

Sofie Alvarsson
Rektor
Gamlebygymnasiet

Se huvudmannens beslut (PDF).


Praktisk information under distansundervisning

Schema

Alla undervisningen på distans går enligt ordinarie schema. Det betyder att lärare och elev loggar in på Google Classroom för den kurs som står på schemat. Lärare finns tillgänglig via Google Meet under den tid som lektionen pågår. Skolan uppmanar eleverna att regelbundet kolla schemat via skolans hemsida då det kan bli snabba ändringar på grund av rådande läge. Använd inte schemaappen då den inte uppdateras lika ofta som schemat på hemsidan!

Instruktioner för att komma igång med Google Meet klicka här.

Närvaro

För att få närvaro krävs att eleven är aktiv och deltar i de obligatoriska undervisningsmomenten på Google Meet samt att hen lämnar in efterfrågade uppgifter i tid. Om eleven inte är närvarande utan giltigt skäl kommer vi i vanlig ordning registrera det som ogiltig frånvaro och ta kontakt med elev och kanske vårdnadshavare.

Sjukanmälan

Sjukanmälan görs som vanligt till skolans sjukanmälningstelefon 0493-142 00 senast klockan 08.00 varje dag.

Inställda lektioner

Om en lektion är inställd på grund av lärares sjukdom meddelar läraren detta till eleven.

Prov

Respektive kurslärare kommer att ge eleven information om vad som händer med inplanerade prov. Räkna med att prov genomförs enligt tidigare besked.

Problem med Internet

Om eleven inte har tillgång till Internetanslutning hemma eller får problem med den, kontaktar eleven omgående skoladministratör Robin Masth på 0493-142 00.

Elevhälsa och stöd

Skolans elevstöd och elevassistenter finns tillgängliga under skoltid för elevernas bästa.

Vi förstår om du som elev tycker denna situation är jobbig. Du är därför alltid välkommen att kontakta kurator eller skolsköterska om de behöver någon att prata med. Kontaktuppgifter finns på skolans hemsida.

Problem med Chromebook

Får eleven problem med sin Chromebook, kontakta skoladministratör Robin Masth (Robin kommer inte att kunna lösa alla problem omedelbart). Eleven ska även meddela detta till sin mentor för kännedom.

Kostnader för internat och kost

Elever behåller sin rätt till inackorderingstillägg från CSN under tiden som distansstudier pågår och skolan fakturerar även fortsättningsvis för login. Kostnadsreducering för kost kommer att ske.

Råd och tips till elever vid distansundervisning
Förberedelser och förutsättningar

En viktig förutsättning för att distansundervisningen ska fungera är att eleven tar stort eget ansvar för sina studier.

En andra viktig förutsättning för lyckad distansundervisning är att eleven följer vanliga rutiner, det vill säga äter bra, tränar fysiskt och sover ordentligt på natten. Vid deltagande i distansstudier förväntar vi oss att du som elev är påklädd och uppstigen ur sängen. Vi förväntar oss också att du har din kamera påslagen under hela lektionen.

Regler och riktlinjer

Den digitala undervisningen har samma ordningsregler som vanlig undervisning vilket innebär att det ska råda god studiero, tonen ska var god och att all kränkning är givetvis förbjuden.

Övriga frågor

Vid frågor rörande lektioner ombeds elever och vårdnadshavare att kontakta den lärare vars lektion det handlar om. Telefonnummer och mejladresser finns på skolans hemsida.

Vid frågor rörande kost och logi går det bra att kontakta internatansvarig Håkan Ringdahl.

Vid frågor rörande distansundervisning, skolplanering, ledning och styrning kontakta gärna rektor Sofie Alvarsson.