Utbildningar

Naturbruksprogrammet är ett av 12 yrkesprogram i gymnasieskolan. En av grundpelarna i yrkesprogrammen är att de ska leda till en yrkesexamen.

Vi är ett naturbruksgymnasium med internat och riksintag

Med Hushållningssällskapet som huvudman kan vi erbjuda dig möjligheter som andra skolor inte har. Hushållningssällskapet är en medlemsorganisation för landbygdens näringar med en 200 årig historik. Hushållningssällskapet har rådgivare med många olika kompetenser. De kompletterar våra duktiga lärare med expertkompetens som en naturlig del av vår undervisning. Alla våra utbildningar ingår i naturbruksprogrammet. Det betyder att du under din tid här får praktiska erfarenheter utöver dina teoretiska kunskaper. Här får du kombinera ditt intresse med dina studier under gymnasietiden.

Målsättningen med all utbildning som bedrivs på skolan är att eleverna ska bli anställningsbara efter genomförd utbildning. För att säkerställa det målet har skolan ett nära samarbete med företag inom de gröna näringarna. Skolan har ett programråd som består av skolledning och lärarrepresentanter samt representanter från företag som är verksamma inom de gröna näringarna i regionen. Ordförande i programrådet är alltid en branschrepresentant. Programråden sammanträder minst två gånger per termin och vid mötena diskuteras många olika frågor som rör yrkesutbildning. Det handlar om allt ifrån analyser av utbildningen utifrån arbetsmarknadens behov till mer konkreta uppgifter som till exempel innehåll i yrkesutbildningen eller utformning av stöd till handledare. Tack vare skolans programråd finns alltid en ständigt pågående dialog om branschens behov av arbetskraft och branschens önskemål om vilka kunskaper och erfarenheter de anser att eleverna ska få med sig efter genomförd yrkesutbildning. Representanterna i programrådet är alltid själva beredda att ta emot våra elever som praktikanter i sina respektive verksamheter vilket gör att de har stor erfarenhet och kunskap om vad det innebär att vara praktikhandledare.

Naturbruksutbildningar i Småland

Företagskontakter
Skolan lägger stor vikt vid att vårda och underhålla företagskontakter och nätverk inom respektive bransch. Målsättningen är att skolans elever och företagen ska gynnas av samarbete så att eleverna får ett brett yrkesnätverk och företagen får kännedom om elevernas kunskaper inför eventuell anställning. Skolan genomför regelbundet studiebesök inom respektive bransch för att eleverna ska få besöka företag ute i näringen, få en inblick i olika arbetsmiljöer och se olika företags förutsättningar. På så vis får eleverna en god kunskap om aktörer verksamma inom respektive bransch och det underlättar för eleverna när de sedan ska ta kontakt med företag inför praktik, sommarjobbsansökan eller när de slutligen ska söka anställning.

Praktikplatser
För att ytterligare säkerställa att våra elever får praktisk erfarenhet av respektive bransch har skolan ett mångårigt och väl fungerande nätverk av praktikplatser. På produktionsdjursidan har skolan tecknat samarbetsavtal med ett 50-tal gårdar som tar emot praktikanter från skolan. Samarbetsavtalen innebär att skolan och företagaren har kommit överens om att företagaren genomgår handledarutbildning för att få kunskap och kännedom om vad våra elever har lärt sig på skolan, vilka moment eleverna ska genomföra på praktiken, hur dessa moment ska redovisas tillbaka till skolan och hur företagaren ska agera utifall praktiken inte skulle fungera för någon elev. De undertecknade avtalen garanterar också att skolan har besiktigat praktikplatsen utifrån arbetsmiljö- och säkerhetssynpunkt för eleverna. Vid sidan av de gårdar som skolan har undertecknade samarbetsavtal med har vi nätverk med ytterligare ett hundratal gårdar, i Sverige och i andra länder, som vi regelbundet använder som praktikgårdar för våra elever. Skolan har även undertecknade samarbetsavtal med ett tiotal djursjukhus runt om kring i Sverige där våra elever regelbundet gör praktik. Skolan har även ett undertecknat samarbetsavtal med Eskilstuna Parken Zoo vilket ger våra elever möjlighet till praktik och studiebesök. De undertecknade avtalen möjliggör även för skolan att nyttja samarbetspartnerns företag som utbildningsmiljö. Detta innebär att skolan regelbundet besöker företagen och genomför utbildning på andra platser än skolan. Det leder till att eleverna får träffa såväl företagare som företagarens eventuella anställda vilket utökar elevernas kontaktnät inom respektive bransch. Inte sällan är det denna typ av kontakter som leder till att eleverna får anställning efter genomförd utbildning.